Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ  PORIADOK – Arietes Marmont Resort****

Ubytovací poriadok je vydaný spoločnosťou:

ARIETES RESORT s. r. o.
Vihorlatská 40, 040 01 Košice
IČO: 53 716 469
DIČ : 2121522018
zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 51487/V
Tatrabanka SK17 1100 0000 0029 4611 2619

(ďalej len „prevádzkovateľ“) a vzťahuje sa na poskytovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“) v ubytovacom zariadení Arietes Marmont resort**** (ďalej len „hotel“) a upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a hostí ubytovaných v hoteli (ďalej len „zákazník“ alebo „zákazníci“) od momentu nástupu zákazníka na pobyt v hoteli do jeho ukončenia.

V hoteli Arietes Marmont Resort**** môže byť ubytovaný len hosť, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.  Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dĺžky pobytu a prístupovú kartu od izby. Za ubytovacie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.

Tento ubytovací poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní v zmysle § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), k uzatvoreniu ktorej dochádza medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Ubytovací poriadok je zverejnený na internetovej stránke hotela www.amresort.sk a umiestnený na recepcii hotela. Pred nástupom na pobyt a využívaním služieb v hoteli zákazník potvrdzuje, že bol s týmto ubytovacím poriadkom oboznámený a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Recepcia hotela pracuje v prevádzkovej dobe od 6,30 hodine do 22,00 hodiny. Pracovník recepcie počas prihlasovania na pobyt vysvetlí zákazníkovi podmienky ubytovania a poskytovania služieb, vybavenie hotelovej izby, základné orientačné a bezpečnostné informácie o hoteli, podmienky parkovania motorových vozidiel, úschovy športového vybavenia a podobne.

Používanie hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami. Hotel má právo odmietnuť ubytovať zákazníka s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných zákazníkov hotela.

Ubytovanie hostí v hoteli v deň nástupu na pobyt v zmysle rezervácie je v čase od 15:00 hod. (check-in), ak v potvrdení rezervácie nebol prevádzkovateľom uvedený iný čas možnosti nástupu na pobyt a podmienky (vrátane ceny) za skorý nástup na pobyt (pred 15.00 hod. v deň nástupu na pobyt) (early check-in). V prípade, že zákazník nenastúpi na pobyt najneskôr do 24.00 hod. bez predchádzajúceho informovania prevádzkovateľa o neskoršom nástupe na pobyt, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť zákazníkom rezervovanú izbu/izby iným zákazníkom na využitie. Zákazníkovi nevzniká právo na vrátenie ním zaplatenej ceny pobytu, ani na inú finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie či náhradu škody. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.

Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov bod 18.6 Poštových podmienok – Všeobecná časť (vnútroštátny styk) a bodu 15.5 Poštových podmienok – Všeobecná časť (medzinárodný styk) Slovenskej pošty, a.s.) prijíma zásielky adresované ubytovaným hosťom alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.

Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.

Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom týmto Ubytovacím poriadkom, Obchodnými podmienkami a špecifikáciou jednotlivej služby poskytnutej ubytovanému hosťovi pred uzatvorením zmluvy o ubytovaní.

Pri vstupe do hotelovej izby si zákazník vo vlastnom záujme prekontroluje stav hotelovej izby a jednotlivých zariadení a ich funkčnosť a prípadné vady alebo nedostatky ihneď oznámi recepcii hotela. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s hotelom pri príchode.

Hotelová hala a priestory lobby baru sú určené na príjem návštev zákazníkov ubytovaných v hoteli. V hotelovej izbe smie zákazník prijímať návštevy len so súhlasom pracovníka recepcie hotela a po zapísaní do knihy návštev a len v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.

Hosť vyúčtuje svoj pobyt  pri príchode na recepcii hotela. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod. v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu hotel účtovať pobyt aj nasledujúci deň. Late check out – v prípade záujmu o neskorší odchod z hotela, kontaktujte našu hotelovú recepciu. Poplatok za neskorší odchod z hotela po 12:00 je v cene 25 €/ izba a po 15:00 je v cene 50€/izba.

V hotelovej izbe alebo v priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

Hoteloví zamestnanci môžu vstupovať do izieb za účelom upratania izby, doplnenia minibaru a izbových doplnkov, v prípade ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, prípadne poskytnúť zdravotnú pomoc alebo v prípade podozrenia z porušovania ubytovacieho poriadku či vážneho ohrozenia majetku hotela alebo iných zákazníkov alebo ohrozenia života alebo zdravia osôb. V objekte hotela, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z hotela, odovzdá hosť čipovú kartu na recepcii. Zákazník je povinný zanechať hotelovú izbu v stave, v akom ju prevzal na začiatku pobytu. V prípade spôsobenia škody alebo zmeny stavu hotelovej izby, je zákazník povinný pred skončením pobytu uviesť hotelovú izbu na vlastné náklady do pôvodného stavu, inak je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady na uvedenie izby do pôvodného stavu.

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostatných spoločenských priestoroch hotela.

Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto. Ubytovanie so zvieraťom je zakázané.

Na úschovu cenných vecí slúžia hosťom trezory, ktoré sa nachádzajú na každej izbe.

Nočný kľud v hoteli je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Počas nočného kľudu nesmie hosť rušiť ostatných zákazníkov. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory v hotelových chodbách,  na hotelovej terase a pod.

V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.

Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V hotelových izbách a spoločenských priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Hotel je oprávnený účtovať sumu 35€ za porušenie tohto zákazu. Zákaz fajčenia platí aj pre tzv. elektronické cigarety a iné podobné výrobky, ktoré sa užívajú fajčením, aj keď neobsahujú tabak. Pre fajčiarov sú vyhradené priestory, v ktorých je povolené fajčiť – priestory pred hotelom so stojanovým popolníkom, terasa hotela pri Lobby bare.

Reklamačný poriadok – informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a postup pri uplatnení reklamácie poskytovaných služieb v hoteli sú upravené v Reklamačnom poriadku hotela, ktorý je zverejnený na internetovej stránke hotela www.amresort.sk a dostupný na recepcii hotela.

Prevádzkovateľ hotela zodpovedá za škodu vzniknutú zákazníkovi počas pobytu v hoteli v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Za klenoty, peniaze a iné cennosti prevádzkovateľ zodpovedá len do sumy 332€ (súhrnná čiastka pre všetky vnesené alebo doložené cennosti v rámci jedného pobytu v hoteli), ibaže boli prevzaté prevádzkovateľom do úschovy. Hotel ponúka možnosť prevzatia klenotov, peňazí a iných cenností do úschovy prevádzkovateľa a ich umiestnenia v trezore umiestnenom na recepcii hotela, pokiaľ to prevádzkové možnosti prevádzkovateľa umožňujú. O možnosti podľa predchádzajúcej vety je zákazník povinný informovať sa na recepcii hotela pri nástupe na pobyt alebo kedykoľvek počas pobytu. Za úschovu sa na tento účel nepovažuje umiestnenie klenotov, peňazí a iných cenností do trezoru alebo úschovnej skrinky v hotelovej izbe.

Nároky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu je zákazník povinný uplatniť si v lehotách a spôsobom ustanovenými príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Zabudnuté veci hostí v hoteli sú evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov. Zabudnuté veci hotel doručí zákazníkovi len na základe jeho požiadavky doručenej hotelu v uvedenej lehote na náklady zákazníka.

Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú ním alebo osobami, za ktoré zodpovedá, na majetku prevádzkovateľa a/alebo hotela, ako aj na živote, majetku alebo zdraví zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných zákazníkov. Takto vzniknutú škodu je zákazník povinný nahradiť poškodenému (prevádzkovateľovi alebo zákazníkovi alebo zamestnancovi) v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Hosť je povinný podať na recepcii hotela informáciu o odchode na individuálnu túru a zapísať sa do knihy vychádzok a túr.

Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí. Parkovacie plochy hotela nie sú strážené a cena ubytovania nezahŕňa stráženie motorového vozidla ubytovaného hosťa odstaveného na parkovisku hotela, ani iný spôsob jeho ochrany.

Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela.

Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, hotel podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.07.2021.

 

 REKLAMAČNÝ PORIADOK Arietes Marmont Resort****

Čl. I. Základné ustanovenia

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v Arietes Marmont Resort**** sa na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:

Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi (na recepcii hotela a web stránke www.amresort.sk )

Osobným prevzatím tovaru alebo poskytnutej služby spotrebiteľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Práva a povinnosti spotrebiteľa a poskytovateľa sa spravujú príslušnými právnymi predpismi SR.

Čl. II Právo zo zodpovednosti za vady

V prípade, ak sú zákazníkovi Arietes Marmont Resort**** poskytované tovary alebo služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov, vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

 Čl. III. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u poskytovateľa v prevádzkarní u managera strediska, prevádzkara alebo inej zodpovednej osoby, recepčnej, prevádzkara hotela alebo inej zodpovednej osoby (ďalej len „zodpovedná osoba“).

Pri uplatňovaní reklamácie zákazník predloží všetky relevantné doklady o poskytnutí služby a/alebo nadobudnutí tovaru (kópia objednávky, faktúra, účet z registračnej pokladne a pod.), u ktorého vadu alebo nedostatok vytýka. Bez predloženia dokladu o kúpe poskytovateľ nemusí reklamáciu uznať. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v reštaurácii alebo v bare ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byt reklamované ešte pred začatím konzumácie. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní v reštaurácii alebo v bare, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď alebo bez zbytočného odkladu, na základe dokladu o zakúpení. Bez predloženia dokladu o kúpe nemusí byť reklamácia uznaná.

Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu klienta. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

 Postup pri vybavovaní reklamácie

Stravovacie služby

    a) Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.

    b) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

 Ubytovacie služby

    Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:

    a) Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.

    b) Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a hotel nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie. Reklamáciu vybavuje riaditeľ alebo manager recepcie, alebo ním poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je kompetentná osoba za hotel povinná spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.

Wellness služby

    a) Reklamáciu nedostatkov v poskytovaní wellness služby je možné uplatniť u vedúceho strediska, prevádzkara alebo inej zodpovednej osoby.

    b) Zákazník má právo na reklamáciu služby len počas čerpania služby. Zákazník nemá právo na vrátenie peňazí alebo zľavu z poskytnutej služby ak ju reklamuje po jej vyčerpaní.

Čl. IV Lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká. Záručné doby sú stanovené v ustanovení § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Čl. V Súčinnosť zákazníka pri reklamácii

1. Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť reklamačného konania, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Čl. VI Záverečné ustanovenie

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2021

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny alebo úpravy reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia klienta.